· PROFILE ·

Shailie Thakkar
MHCI student
shailie.thakkar@gmail.com